technik bhp

NAUKA BEZPŁATNA

 

 

 

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

 

Praca:

W każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy – inspektor BHP. Małe firmy zatrudniają specjalistów BHP na umowy zlecenia.

Umiejętności zawodowe:

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent szkoły powinien umieć:

 • przeprowadzać kontrole w zakładzie pracy pod względem przestrzegania zasad i przepisów BHP,
 • sporządzać okresowe analizy warunków BHP,
 • stwierdzać występujące zagrożenia w zakładzie pracy,
 • przygotowywać wnioski dotyczące poprawy stanu BHP w analizowanych przedsiębiorstwach,
 • doradzać w doborze środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • opracowywać plany modernizacji zakładu pracy dotyczące rozwiązań BHP,
 • doradzać i opracowywać wewnętrzne zarządzenia, instrukcjei regulaminy dotyczące BHP,
 • badać przyczyny wypadków w pracy,
 • prowadzić rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • dokonywać oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem określonych prac.

 

Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy: symbol 325509
Typ szkoły: Szkoła policealna – /zaoczna dla dorosłych/
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.


Kwalifikacje
K1 – Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (Z. 13.)

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1.

Podstawy prawa pracy

2.

Techniczne bezpieczeństwo pracy

3.

Ergonomia w procesie pracy

4.

Zagrożenia w środowisku pracy

5.

Język obcy zawodowy w bhp

 

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1.

Ocena ryzyka zawodowego

2.

Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

3.

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

 

 

Praktyka zawodowa 4 tyg. po 2 tyg. w II i III sem.

 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikację (Z.13.) odbywa się pod koniec trzeciego semestru.

 

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym

(zjazdy sobota i niedziela co drugi weekend).

 

 

Nabór odbywa się na podstawie następujących dokumentów:

 

 1. świadectwo ukończenia szkoły średniej (matura niewymagana),
 2. 2 fotografie,
 3. kserokopia dowodu osobistego,
 4. zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie,
 5. podanie na druku dostępnym w sekretariacie lub do pobrania stąd.