technik adminstracji

 

 

 

NAUKA BEZPŁATNA

 

 

TECHNIK ADMINISTRACJI

 

Typowe stanowiska pracy:

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik administracji może być zatrudniony w organach administracji rządowej, administracji specjalnej, jednostkach samorządu terytorialnego, w urzędach marszałkowskich, powiatowych, miejskich i gminnych, a także w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych i gospodarczych, w przedsiębiorstwach, zakładach usługowych.

 

Zadania zawodowe:

Zadania zawodowe technika administracji obejmują:

 • gromadzenie dokumentacji i informacji ekonomicznych i statystycznych,
 • prowadzenie dokumentacji stosowanej w administracji publicznej,
 • opracowywanie projektów aktów prawnych,
 • rozpatrywanie wniosków w sprawach administracyjnych i pracowniczych,
 • załatwianie skarg, wniosków i zażaleń kierowanych przez instytucje i osoby fizyczne,
 • przyjmowanie wniosków oraz dokumentów koniecznych do wydania
   decyzji i postanowień,
 • organizowanie spotkań służbowych,  sporządzanie sprawozdań i protokołów ze spotkań służbowych,
 • przyjmowanie interesantów i udzielanie informacji,
 • prowadzenie podstawowej dokumentacji księgowej.

 

Umiejętności zawodowe:

 

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent szkoły powinien umieć:

 • interpretować normy prawne, stosować zasady praworządności,
 • posługiwać się źródłami prawa, określać formy działania administracji,
 • załatwiać indywidualne sprawy administracyjne,
 • przygotowywać projekty aktów normatywnych i administracyjnych,
 • przygotowywać projekty umów cywilnoprawnych,
 • stosować zasady organizacji i zarządzania,
 • posługiwać się metodami analizy ekonomicznej i finansowej,
 • posługiwać się dokumentacją księgową,
 • sporządzać sprawozdania finansowe, statystyczne i budżetowe,
 • organizować pracę własną i w zespołach,
 • podejmować decyzje samodzielnie, przyjmować i załatwiać interesantów,
 • stosować zasady obiegu informacji w urzędach administracji publicznej i przedsiębiorstwach,
 • przyjmować i segregować dokumenty,
 • przechowywać akta zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzić korespondencję biurową, przygotowywać spotkania służbowe,
 • stosować zasady kultury etyki zawodowej,
 • kreować wizerunek urzędu, przedsiębiorstwa.

 

Typ szkoły: szkoła policealna – zaoczna dla dorosłych
Zawód: TECHNIK ADMINISTRACJI; symbol 334306
Podbudowa programowa – szkoła dająca wykształcenie średnie

 

Kwalifikacje:
K1 – Obsługa klienta w jednostkach administracji (A. 68.)

 

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Ilość godzin

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1.

Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej

340

2.

Język obcy zawodowy

3.

Podstawy prawa cywilnego

4.

Podstawy prawa pracy

5.

Podstawy prawa administracyjnego

6.

Podstawy finansów publicznych

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1.

Wykonywanie pracy biurowej

340

2.

Postępowanie w administracji

Praktyka zawodowa: 8 tygodni - 4 tyg. sem. II i 4 tyg. sem. III

 

Egzamin potwierdzający kwalifikację (A.68) odbywa się pod koniec czwartego semestru.

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry.
Zajęcia odbywają się w  systemie zaocznym
(sobota i niedziela co drugi weekend).

 

 

Nabór odbywa się na podstawie następujących dokumentów:

 

 1. świadectwo ukończenia szkoły średniej (matura niewymagana),
 2. 2 fotografie,
 3. kserokopia dowodu osobistego,
 4. zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie,
 5. podanie na druku dostępnym w sekretariacie lub do pobrania stąd.